دکتوره شیرین شمس

اخصائیه امراض نساء و الولاده
اخذ رتبه ممتازه من جامعه حکومیه
مشغوله بإختصاص امراض نساء منذ 1997

Call Now Button